Artikel 1. Definities

 1. First Care: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid First Care opleidings- en trainingsburo B.V. (KvK 18044210).
 2. De Klant: de (beoogde) contractspartij van First Care.
 3. Overeenkomst: de tussen First Care en De Klant gesloten overeenkomst.
 4. Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand doordat:
  a. De Klant een offerte van First Care stilzwijgend heeft aanvaard of;
  b. De Klant een offerte van First Care schriftelijk (of per e-mail) heeft aanvaard of;
  c. (na een aanvraag door De Klant) door verzending van een bevestiging van de Overeenkomst door First Care aan De Klant.
 2. De Overeenkomst komt tot stand conform de offerte (in geval van artikel 2.1.a, tenzij De Klant binnen 48 (achtenveertig) uur na ontvangst van de offerte of (als dat moment eerder is) binnen 12 (twaalf) uur na aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst haar bezwaren schriftelijk aan First Care heeft kenbaar gemaakt) of conform de bevestiging van de Overeenkomst (tenzij De Klant binnen 7 (zeven) dagen na datum van verzending van de bevestiging schriftelijk haar bezwaren aan First Care heeft kenbaar gemaakt)
 3. Wijzigingen van/aanvullingen op de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. First Care behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 4. Als bepalingen in een offerte of bevestiging van de Overeenkomst tegenstrijdig zijn met bepalingen in de Voorwaarden, zijn eerstgenoemde bepalingen leidend.
 5. Aan informatie uit offertes, folders, reclamematerialen of van de website van First Care kan De Klant geen rechten ontlenen

Artikel 3. Duur van de Overeenkomst

 1. Als in de Overeenkomst geen termijn is overeengekomen wordt een overeenkomst van opdracht aangegaan voor onbepaalde tijd en kan die alleen door First Care schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 2. Als in de Overeenkomst een termijn is overeengekomen wordt een overeenkomst van Opdracht aangegaan voor die bepaalde tijd en is tussentijdse opzegging niet mogelijk.

Artikel 4. Verplichtingen van First Care

 1. First Care levert, indien geen specifieke normen of voorschriften zijn overeengekomen, overeenkomstig hetgeen First Care redelijkerwijs mocht veronderstellen.
 2. De zaken die First Care aanbiedt kunnen in geringe mate afwijken van eventuele monsters, modellen of afbeeldingen die door First Care aan De Klant ter beschikking zijn gesteld of verstrekt.
 3. First Care biedt De Klant geen garanties inzake de kwaliteit of (bijzondere) eigenschappen van de zaken tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Op dergelijke garanties kan De Klant alleen een beroep doen indien zij zelf aan al haar (betalings)verplichtingen jegens First Care heeft voldaan.
 4. First Care verricht de opdracht voor De Klant naar beste inzicht en vermogen. Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, rust op First Care een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
 5. Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders (zoals middels een vaste prijs) is overeengekomen verricht First Care haar werkzaamheden tegen een uurtarief van € 100,- en worden onkosten rechtstreeks doorbelast aan De Klant. Eventuele voorschotten worden pas verrekend bij (en gelden dus als verschuldigd betaald tot in ieder geval) de laatste declaratie aan De Klant.
 6. First Care heeft het recht om de opdracht (deels) door derden te laten uitvoeren.
 7. Voor First Care geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij partijen in de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een overeengekomen voor First Care geldende termijn gaat eerst in nadat de Overeenkomst is gesloten en alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van First Care. Een overeengekomen voor First Care geldende termijn wordt minimaal verlengd met het aantal dagen dat is verstreken tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en het moment waarop alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit van First Care zijn gekomen. First Care hoeft eventuele certificaten of andere documenten pas aan De Klant te verstrekken als De Klant aan haar (betalings)verplichtingen jegens First Care heeft voldaan.

Artikel 5. Verplichtingen van De Klant

 1. De Klant is verplicht om op eerste verzoek van First Care en op eigen initiatief alle informatie met First Care te delen die nodig is om de Overeenkomst uit te voeren.
 2. Tenzij anders overeengekomen gelden prijzen exclusief btw.
 3. Prijsverhogingen voortvloeiende uit op mondeling of schriftelijk verzoek van De Klant verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst en/of de specificaties van de te leveren zaken zijn integraal voor rekening van De Klant.
 4. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee First Care bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van De Klant.
 5. Alle betalingen door De Klant aan First Care dienen te worden gedaan op een door First Care aan te wijzen bankrekeningnummer, zonder verrekening, in euro’s en uiterlijk 30 (dertig) dagen na factuurdatum. Dit betreft een ‘voor de voldoening bepaalde termijn’ in de zin van art. 6:83 sub a BW.
 6. Bij gebreke van tijdige betaling treedt De Klant van rechtswege in verzuim met in ieder geval als gevolg dat indien First Care De Klant ter zake haar betalingsverplichtingen in rechte betrekt dat De Klant de daadwerkelijke kosten die First Care daarvoor dient te maken (zoals advocaatkosten, deurwaarderskosten, griffierechten etc.) verschuldigd wordt.
 7. Door De Klant gedane betalingen strekken steeds eerst in mindering van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien De Klant vermeldt dat betaling betrekking heeft op (een) latere factu(u)r(en).

Artikel 6. Kwaliteit en klachten

 1. De Klant dient direct bij levering (in ieder geval binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst) het geleverde te controleren op hoeveelheden, kwaliteit, zichtbare schade, eigenschappen of gebreken en daarvan schriftelijk of per e-mail melding te maken aan First Care onder vermelding van het bestel- en/of factuurnummer en met toezending van (een kopie van) de vrachtbrief. Bij gebreke daarvan wordt geacht dat de zaken aan de Overeenkomst beantwoorden.
 2. De Klant dient binnen 14 (veertien) dagen na het verrichten van de werkzaamheden én (in ieder geval) binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst de factuur een beroep te doen op een gebrek in de prestatie van First Care. Bij gebreke daarvan wordt geacht dat de werkzaamheden aan de Overeenkomst beantwoorden.
 3. Op andere gebreken dan bedoeld in lid 1, kan De Klant geen beroep meer doen, indien zij niet binnen 7 (zeven) dagen nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij First Care heeft geklaagd.
 4. Als De Klant de zaken geheel of gedeeltelijk verwerkt of laat verwerken, dan heeft De Klant de zaken goedgekeurd. In dat geval is de aansprakelijkheid van First Care vervallen.

Artikel 7. Levering

 1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de (af)levering van zaken af bedrijf van een (Nederlandse) vestiging van First Care.
 2. Het risico voor de zaken gaat over op De Klant op het moment van levering.
 3. First Care mag de zaken in deelpartijen leveren (deelleveringen).
 4. De Klant is verplicht tot afname van de zaken.
 5. Ingeval van (af)levering af bedrijf First Care, gaat de afnameplicht in op het moment dat First Care bericht dat de zaken gereed staan voor afname, waarna De Klant de zaken uiterlijk binnen een termijn van 7 (zeven) dagen dient op te halen.
 6. Ingeval van (af)levering middels bezorging aan het adres van De Klant, dienen de zaken te worden afgenomen op het moment dat de zaken door First Care op dat adres worden aangeboden. Indien niet expliciet schriftelijk een bezorgadres is overeengekomen mag First Care de zaken afleveren op het adres van De Klant dat bij First Care bekend is of zoals dat blijkt uit het handelsregister.
 7. Indien De Klant de zaken niet of niet tijdig afneemt, is De Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. First Care is in dat geval gerechtigd de zaken voor rekening en risico van De Klant op te slaan of deze aan een derde te verkopen tegen iedere prijs die First Care onder de gegeven omstandigheden redelijk acht. De Klant blijft de volledige koopsom en bezorgkosten, onverminderd het elders in de Voorwaarden bepaalde, verschuldigd. Indien First Care de zaken alsnog aan een derde verkoopt, kan First Care besluiten het door De Klant verschuldigde bedrag te verminderen met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Alle door First Care geleverde zaken blijven eigendom van First Care totdat De Klant aan al haar betalingsverplichtingen uit hoofde van alle tussen partijen gesloten overeenkomsten (inclusief verplichtingen tot betaling van rente of (incasso)kosten) of uit andere hoofde jegens First Care heeft voldaan. Zolang De Klant niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, verplicht De Klant zich jegens First Care om het geleverde als een zorgvuldig huisvader te behandelen, verzekerd te houden en dit niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden. Bij niet-nakoming van deze verplichting wordt de gehele met de Overeenkomst gemoeide koopprijs terstond opeisbaar.
 2. Indien De Klant tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens First Care, heeft First Care het recht de zaken waarvan de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen. Voor zover noodzakelijk zal De Klant aan First Care op diens eerste verzoek onmiddellijke toegang verlenen tot gebouwen en/of terreinen, waarvan De Klant eigenaar dan wel beheerder is, zodat First Care haar eigendom(men) kan revindiceren.
 3. Door De Klant verrichte betalingen worden allereerst en zoveel mogelijk toegerekend aan vorderingen van First Care waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt.

Artikel 9. Overmacht

 1. Indien First Care door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens De Klant kan voldoen is sprake van een overmachtstoestand. Onder een overmachtstoestand wordt onder andere verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop First Care geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens De Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van First Care kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: epidemie, staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door de toeleveranciers van First Care en/of maatregelen van enige overheidsinstantie (zoals terugroepacties), alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
 2. In geval van een overmachtstoestand:
  a. is De Klant niet bevoegd de Overeenkomst te ontbinden en;
  b. wordt de nakoming van de verplichtingen van First Care opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand en;
  c. heeft De Klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als First Care als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 3. Indien enige overmachtstoestand 2 (twee) maanden heeft geduurd, heeft First Care het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 10. Industriële en intellectuele eigendom

 1. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt First Care de auteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van industriële en/of intellectuele eigendom op de door haar verkochte zaken, gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, recepten, programmatuur enz.
 2. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen blijven de rechten op de in dit artikel genoemde gegevens eigendom van First Care ongeacht of aan De Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
 3. Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door First Care aan De Klant wordt verstrekt, blijft eigendom van First Care en mag door De Klant slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is.
 4. De Klant zal de informatie van First Care niet aan derden verstrekken, op welke wijze dan ook, behoudens voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de goede uitvoering van de Overeenkomst en dan alleen nadat en voor zover een geheimhoudingsverplichting is overeengekomen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid van De Klant

 1. De Klant is verantwoordelijk voor de door of namens haar verstrekte informatie zoals voorgeschreven constructies, materialen en werkwijzen of gegeven orders, aanwijzingen en instructies.
 2. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van fouten in de door haar verstrekte informatie zoals voornoemd of gebreken in zaken, bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die door haar ter beschikking zijn gesteld dan wel door haar zijn voorgeschreven.
 3. De Klant vrijwaart First Care voor aanspraken van derden ter zake schade zoals voornoemd.
 4. De gevolgen van de naleving (door First Care of derden) van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege zijn voor rekening van De Klant, ongeacht of de oorzaak/noodzaak van die naleving aan De Klant, First Care of een derde te wijten is. First Care is jegens De Klant niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de naleving zoals voornoemd en De Klant is verplicht om op eerste verzoek van First Care medewerking te verlenen aan de naleving zoals voornoemd en alle schade en kosten te vergoeden die First Care door naleving zoals voornoemd lijdt.
 5. De Klant is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door haar of in haar opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid van First Care

 1. De cumulatieve aansprakelijkheid (of cumulatieve aansprakelijkheden), gebaseerd op welke rechtsgrond of rechtsgronden dan ook, kan (kunnen) er niet toe leiden dat First Care een geldbedrag aan De Klant zal dienen te betalen dat hoger is dan het daadwerkelijk door De Klant aan First Care betaalde factuurbedrag van de desbetreffende maand waarin First Care aansprakelijk wordt gesteld exclusief verzendkosten, doch is in elk geval beperkt tot het bedrag waarvoor First Care is verzekerd en haar verzekering daadwerkelijk uitkeert. De totale aansprakelijkheid van First Care is daartoe beperkt.
 2. First Care is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van De Klant of een derde in verband met (de uitvoering van) een Overeenkomst, een door First Care geleverde zaak of dienst, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
 3. De aansprakelijkheidsuitsluiting in dit artikel blijft buiten toepassing, indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van First Care of haar leidinggevend personeel.
 4. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van First Care of haar leidinggevend personeel, zal De Klant First Care vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de zaken en zal De Klant alle schade van First Care, waaronder mede begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die First Care lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
 5. De Klant kan alleen een beroep doen op de verplichtingen, zoals die voortvloeien uit dit artikel, indien zij zelf aan al haar verplichtingen ten opzichte van First Care heeft voldaan.
 6. Ieder vorderingsrecht uit welke hoofde dan ook van De Klant op First Care verjaart uiterlijk één jaar na aflevering van de aan De Klant verkochte zaken of uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 13. Opschorting, annulering, verrekening en ontbinding

 1. De Klant is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van haar verplichtingen.
 2. In de navolgende gevallen is De Klant van rechtswege in verzuim en heeft First Care het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is – buitengerechtelijk te ontbinden:
  a. indien De Klant haar faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, dan wel De Klant krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
  b. indien De Klant (onderdelen van) haar onderneming althans haar activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt dan wel staakt;
  c. indien ten laste van De Klant conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
  d. indien First Care goede grond heeft te vrezen dat De Klant tekort zal schieten in de nakoming van haar verplichtingen.
 3. In geval van trainingen is De Klant bevoegd kosteloos in plaats van de opgegeven persoon een vervanger te laten deelnemen indien dit uiterlijk één dag voor de training schriftelijk wordt gemeld en de vervanger van gelijkwaardig niveau is als de opgegeven persoon.
 4. In geval van trainingen is de Klant bevoegd de training kosteloos te annuleren tot zeven dagen voor aanvang van de training. Bij annulering tussen zeven en drie dagen voor aanvang van de training is De Klant 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering na drie dagen voor de training is De Klant de volledige prijs verschuldigd.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst is alleen Nederlands recht van toepassing.
 2. Uitsluitend de rechtbank Zeeland-West-Brabant locatie Breda is bevoegd om geschillen te beslechten die voortvloeien uit de Overeenkomst, tenzij First Care kiest voor de wettelijk relatief bevoegde rechter.

First Care | Januari 2021 (1.0)

Benieuwd naar wat er nog meer mogelijk is?

Bel of mail Sander!

013 - 463 47 90 sander.scholten@firstcare.nl
 • checkmark Eigen instructeurs
 • checkmark Flexibel en maatwerk
 • 8,6 Cursisten waardering
 • 25 jaar ervaring